יונדאי i20
2016
93K
1
60,464 ₪
יונדאי i20
2009
199K
2
19,500 ₪
יונדאי i30
2011
115K
2
29,000 ₪
יונדאי סונטה
2016
91K
1
110,000 ₪
יונדאי i30cw
2016
82K
1
69,159 ₪
יונדאי אלנטרה
2017
52K
1
93,000 ₪
יונדאי אלנטרה
2016
68K
1
72,750 ₪
יונדאי i30
2016
22K
1
93,000 ₪
יונדאי i35
2016
65K
1
75,470 ₪
יונדאי טוסון
2017
19K
1
107,200 ₪
יונדאי i30cw
2013
160K
1
33,170 ₪
יונדאי i35
2015
123K
1
יונדאי i25
2016
51K
1
יונדאי i30
2015
92K
1
יונדאי i35
2015
128K
1
יונדאי i25
2016
101K
1
יונדאי i25
2016
63K
1
59,500 ₪
יונדאי i30cw
2013
140K
1
43,000 ₪
יונדאי i35
2015
88K
1
יונדאי i10
2015
40K
1
32,500 ₪
יונדאי טוסון
2016
22K
1
94,500 ₪
יונדאי i25
2016
95K
1
יונדאי i25
2016
98K
1
יונדאי i25
2015
64K
1
יונדאי i25
2015
122K
1
יונדאי i30
2013
58K
2
יונדאי i10
2016
104K
1
44,186 ₪
יונדאי i25
2016
116K
1
יונדאי i25
2015
101K
1
יונדאי i25
2015
82K
1
57,536 ₪
יונדאי i30
2009
90K
1
27,000 ₪
יונדאי i10
2015
105K
1
יונדאי i30
2013
120K
1
52,000 ₪
יונדאי i30
2011
118K
2
יונדאי i10
2015
7K
1
40,000 ₪
יונדאי i35
2014
72K
2
59,200 ₪
יונדאי i35
2015
122K
1
65,000 ₪
יונדאי i35
2016
99K
1
יונדאי i10
2015
101K
1
יונדאי סונטה
2016
75K
1
107,616 ₪
יונדאי i20
2010
126K
1
25,000 ₪
יונדאי i20
2016
78K
1
63,380 ₪
יונדאי i20
2010
140K
2
20,000 ₪
יונדאי אלנטרה
2016
63K
1
יונדאי i30
2009
3
26,000 ₪
יונדאי i25
2016
32K
1
יונדאי i30cw
2014
120K
1
48,125 ₪
יונדאי סונטה
2017
100K
1
120,000 ₪
יונדאי i10
2013
104K
1
18,515 ₪
יונדאי i35
2015
76K
1
70,820 ₪
יונדאי i20
2016
118K
1
יונדאי i30cw
2013
112K
1
44,120 ₪
יונדאי i35
2015
74K
1
יונדאי i10
2016
29K
1
יונדאי i35
2016
77K
1
יונדאי i35
2015
91K
1
יונדאי i35
2015
95K
1
יונדאי i10
2017
50K
1
יונדאי i25
2016
98K
1
יונדאי i20
2011
154K
2
25,900 ₪
יונדאי אקסנט
2008
251K
2
12,000 ₪
יונדאי i35
2012
135K
1
42,000 ₪
יונדאי סונטה
2016
43K
1
יונדאי i35
2013
98K
2
54,000 ₪
יונדאי גטס
2007
213K
4
7,500 ₪
יונדאי i35
2015
102K
1
יונדאי i30
2009
185K
5
16,000 ₪
יונדאי i25
2016
72K
1
יונדאי i25
2016
65K
1
יונדאי i20
2016
114K
1
60,255 ₪
יונדאי i25
2016
102K
1
יונדאי אטוס
2001
1
5,000 ₪
יונדאי i25
2014
130K
1
40 ₪
יונדאי אקסנט
2003
250K
4
1,900 ₪
יונדאי אקסנט
2008
270K
3
8,000 ₪
יונדאי אקסנט
2007
175K
2
11,000 ₪
יונדאי i35
2016
92K
1
יונדאי i35
2015
45K
2
72,000 ₪
יונדאי גטס
2006
130K
2
2,500 ₪
יונדאי i20
2016
90K
1
יונדאי i35
2015
90K
1
יונדאי i35
2016
88K
1
יונדאי i25
2016
104K
1
יונדאי i25
2015
92K
1
יונדאי i10
2015
91K
1
39,243 ₪
יונדאי i25
2016
106K
1
יונדאי i35
2016
128K
1
67,000 ₪
יונדאי מטריקס
2008
150K
3
10,000 ₪
יונדאי i35
2015
91K
1
יונדאי i10
2015
99K
1
יונדאי סונטה
2017
111K
1
95,574 ₪
יונדאי i35
2014
96K
1
61,986 ₪
יונדאי i20
2016
56K
1
יונדאי i30cw
2016
109K
1
יונדאי i30cw
2016
90K
1
יונדאי i20
2015
126K
1
42,333 ₪