יונדאי i20
2016
140K
1
33,000 ₪
יונדאי i20
2016
139K
3
33,000 ₪
יונדאי i20
2015
140K
1
45,000 ₪
יונדאי i20
2013
78K
3
35,000 ₪
יונדאי i20
2014
122K
2
34,900 ₪
יונדאי i20
2009
175K
3
18,900 ₪
יונדאי i20
2015
120K
1
יונדאי i20
2013
80K
3
37,000 ₪
יונדאי i20
2011
155K
3
24,000 ₪
יונדאי i20
2013
140K
1
37,500 ₪
יונדאי i20
2011
164K
2
30,000 ₪
יונדאי i20
2016
149K
1
49,000 ₪
יונדאי i20
2016
73K
1
63,000 ₪
יונדאי i20
2013
72K
2
39,000 ₪
יונדאי i20
2012
147K
3
28,000 ₪
יונדאי i20
2010
136K
2
22,000 ₪
יונדאי i20
2012
78K
2
34,500 ₪
יונדאי i20
2020
1
91,000 ₪
יונדאי i20
2016
99K
1
יונדאי i20
2010
250K
3
16,500 ₪
יונדאי i20
2009
178K
3
23,000 ₪
יונדאי i20
2011
95K
2
28,000 ₪
יונדאי i20
2012
144K
2
29,999 ₪
יונדאי i20
2012
190K
2
25,000 ₪
יונדאי i20
2014
115K
2
יונדאי i20
2016
74K
1
יונדאי i20
2012
150K
2
25,555 ₪
יונדאי i20
2013
198K
2
29,000 ₪
יונדאי i20
2010
130K
3
20,000 ₪
יונדאי i20
2016
83K
1
53,457 ₪
יונדאי i20
2009
110K
2
19,500 ₪
יונדאי i20
2016
92K
2
55,000 ₪
יונדאי i20
2012
165K
2
23,000 ₪
יונדאי i20
2014
119K
2
39,000 ₪
יונדאי i20
2009
176K
3
18,900 ₪
יונדאי i20
2013
94K
1
39,000 ₪
יונדאי i20
2010
160K
5
יונדאי i20
2016
92K
1
52,118 ₪
יונדאי i20
2009
178K
3
23,000 ₪
יונדאי i20
2014
85K
3
41,999 ₪
יונדאי i20
2015
34K
1
63,000 ₪
יונדאי i20
2010
139K
4
21,000 ₪
יונדאי i20
2009
140K
3
16,000 ₪
יונדאי i20
2014
149K
1
31,500 ₪
יונדאי i20
2009
133K
2
18,000 ₪
יונדאי i20
2014
72K
3
30,000 ₪
יונדאי i20
2015
42K
2
32,000 ₪
יונדאי i20
2015
122K
1
יונדאי i20
2016
1
46,000 ₪
יונדאי i20
2014
105K
2
43,000 ₪
יונדאי i20
2016
119K
1
57,900 ₪
יונדאי i20
2015
110K
2
יונדאי i20
2020
1
יונדאי i20
2012
126K
2
32,000 ₪
יונדאי i20
2015
109K
1
יונדאי i20
2011
134K
2
32,000 ₪
יונדאי i20
2012
72K
2
32,500 ₪
יונדאי i20
2011
196K
1
יונדאי i20
2012
1
23,000 ₪
יונדאי i20
2014
110K
2
36,999 ₪
יונדאי i20
2010
111K
4
26,000 ₪
יונדאי i20
0
1
יונדאי i20
2012
185K
3
24,000 ₪
יונדאי i20
2010
140K
2
19,900 ₪
יונדאי i20
2010
150K
3
20,000 ₪
יונדאי i20
2017
110K
1
63,000 ₪
יונדאי i20
2013
134K
2
20,000 ₪
יונדאי i20
2010
180K
3
20,000 ₪
יונדאי i20
2012
104K
1
34,000 ₪
יונדאי i20
2018
38K
2
67,600 ₪
יונדאי i20
2011
68K
2
28,000 ₪
יונדאי i20
2015
128K
2
44,000 ₪
יונדאי i20
2010
134K
2
20,000 ₪
יונדאי i20
2011
129K
2
24,000 ₪
יונדאי i20
2009
144K
2
18,000 ₪
יונדאי i20
2017
24K
1
77,000 ₪
יונדאי i20
2011
140K
3
יונדאי i20
2010
130K
2
28,500 ₪
יונדאי i20
2016
70K
1
63,000 ₪
יונדאי i20
2014
118K
1
44,800 ₪
יונדאי i20
2015
128K
1
46,900 ₪
יונדאי i20
2020
90,500 ₪
יונדאי i20
2013
138K
2
25,500 ₪
יונדאי i20
2011
130K
2
26,000 ₪
יונדאי i20
2010
166K
3
21,000 ₪
יונדאי i20
2009
220K
2
15,999 ₪
יונדאי i20
2015
28K
1
62,000 ₪
יונדאי i20
2012
190K
2
23,999 ₪
יונדאי i20
2010
190K
3
19,000 ₪
יונדאי i20
2015
128K
2
49,900 ₪
יונדאי i20
2012
155K
2
26,900 ₪
יונדאי i20
2011
3
יונדאי i20
2011
186K
2
25,000 ₪
יונדאי i20
2017
60K
1
73,000 ₪
יונדאי i20
2020
90,500 ₪
יונדאי i20
2013
138K
3
27,500 ₪