REAL TEAM יובל אמיתי

שמואל ברקאי 25 תל אביב יפו

תל אביב יפו

052-7994807

הנכסים של REAL TEAM יובל אמיתי

נדלן למכירה

תל אביב יפו נוה אביבים

תל אביב יפו
1% 6,790,000 ₪
198 מ"ר
3.5 חד'
6,670,000 ₪

תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני

תל אביב יפו
16% 7,950,000 ₪
200 מ"ר
4 חד'
9,490,000 ₪

תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני

תל אביב יפו
1% 5,490,000 ₪
80 מ"ר
3 חד'
5,435,000 ₪

תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי

תל אביב יפו
5% 15,900,000 ₪
280 מ"ר
5 חד'
15,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני

תל אביב יפו
1% 5,450,000 ₪
160 מ"ר
3 חד'
5,435,000 ₪

תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי

תל אביב יפו
5% 15,900,000 ₪
280 מ"ר
5 חד'
15,000,000 ₪

תל אביב יפו שבזי

תל אביב יפו
1% 8,590,000 ₪
125 מ"ר
3.5 חד'
8,690,000 ₪

תל אביב יפו שבזי

תל אביב יפו
1% 8,590,000 ₪
126 מ"ר
3.5 חד'
8,690,000 ₪

נכסים מומלצים של REAL TEAM יובל אמיתי

תל אביב יפו נוה אביבים

תל אביב יפו

198 מ"ר
3.5 חד'
6,670,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני

תל אביב יפו

200 מ"ר
4 חד'
9,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני

תל אביב יפו

80 מ"ר
3 חד'
5,435,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי

תל אביב יפו

280 מ"ר
5 חד'
15,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הצפוני

תל אביב יפו

160 מ"ר
3 חד'
5,435,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מזרחי

תל אביב יפו

280 מ"ר
5 חד'
15,000,000 ₪
תל אביב יפו שבזי

תל אביב יפו

125 מ"ר
3.5 חד'
8,690,000 ₪
תל אביב יפו שבזי

תל אביב יפו

126 מ"ר
3.5 חד'
8,690,000 ₪