יונדאי i20
2013
63K
2
45,000 ₪
יונדאי i20
2011
110K
2
36,000 ₪
יונדאי i20
2015
93K
1
60,000 ₪
יונדאי i20
2012
90K
2
45,000 ₪
יונדאי i20
2015
37K
1
68,000 ₪
יונדאי i20
2011
89K
2
31,000 ₪
יונדאי i20
2014
114K
1
36,359 ₪
יונדאי i20
2010
2
27,900 ₪
יונדאי i20
2010
3
24,000 ₪
יונדאי i20
2015
90K
1
יונדאי i20
2009
106K
2
27,900 ₪
יונדאי i20
2014
55K
2
42,000 ₪
יונדאי i20
2015
92K
1
יונדאי i20
2014
83K
1
59,000 ₪
יונדאי i20
2014
106K
1
36,565 ₪
יונדאי i20
2015
91K
1
יונדאי i20
2010
160K
2
25,000 ₪
יונדאי i20
2016
1
יונדאי i20
2015
120K
1
56,500 ₪
יונדאי i20
2009
125K
2
22,900 ₪
יונדאי i20
2010
129K
2
38,000 ₪
יונדאי i20
2011
127K
4
28,000 ₪
יונדאי i20
2012
150K
2
יונדאי i20
2010
139K
2
25,900 ₪
יונדאי i20
2010
180K
2
24,000 ₪
יונדאי i20
2011
55K
1
40,000 ₪
יונדאי i20
2011
136K
3
29,900 ₪
יונדאי i20
2014
90K
1
51,999 ₪
יונדאי i20
2010
85K
2
38,000 ₪
יונדאי i20
2013
130K
1
36,000 ₪
יונדאי i20
2011
70K
3
35,900 ₪
יונדאי i20
2012
144K
2
יונדאי i20
2016
1
יונדאי i20
2013
31K
1
56,500 ₪
יונדאי i20
2011
120K
2
33,900 ₪
יונדאי i20
2010
144K
2
40,000 ₪
יונדאי i20
2015
43K
1
68,500 ₪
יונדאי i20
2014
125K
1
46,990 ₪
יונדאי i20
2014
94K
1
46,500 ₪
יונדאי i20
2013
85K
1
49,500 ₪
יונדאי i20
2011
1
יונדאי i20
2012
103K
2
יונדאי i20
2013
80K
2
45,000 ₪
יונדאי i20
2011
163K
2
34,000 ₪
יונדאי i20
2014
51K
2
יונדאי i20
2011
137K
3
32,000 ₪
יונדאי i20
2010
145K
3
29,900 ₪
יונדאי i20
2011
86K
1
39,500 ₪
יונדאי i20
2011
57K
1
יונדאי i20
2010
1K
2
יונדאי i20
2012
38K
2
44,900 ₪
יונדאי i20
2011
179K
4
23,900 ₪
יונדאי i20
2011
160K
2
29,000 ₪
יונדאי i20
2014
27K
2
יונדאי i20
2012
82K
2
43,900 ₪
יונדאי i20
2015
89K
1
יונדאי i20
2013
60K
1
43,800 ₪
יונדאי i20
2011
86K
2
29,000 ₪
יונדאי i20
2012
162K
2
32,000 ₪
יונדאי i20
2011
109K
2
28,500 ₪
יונדאי i20
2012
80K
3
39,000 ₪
יונדאי i20
2010
98K
3
30,000 ₪
יונדאי i20
2011
140K
4
27,000 ₪
יונדאי i20
2013
68K
2
46,000 ₪
יונדאי i20
2014
18K
1
39,500 ₪
יונדאי i20
2012
88K
3
36,700 ₪
יונדאי i20
2012
142K
4
34,000 ₪
יונדאי i20
2013
73K
1
46,770 ₪
יונדאי i20
2014
43K
2
55,000 ₪
יונדאי i20
2009
145K
2
19,000 ₪
יונדאי i20
2012
134K
2
יונדאי i20
2015
49K
1
69,900 ₪
יונדאי i20
2016
40K
1
73,000 ₪
יונדאי i20
2010
88K
3
34,700 ₪
יונדאי i20
2014
85K
1
41,750 ₪
יונדאי i20
2010
73K
2
30,000 ₪
יונדאי i20
2014
42K
1
53,900 ₪
יונדאי i20
2015
96K
1
יונדאי i20
2010
165K
2
יונדאי i20
2014
73K
2
45,000 ₪
יונדאי i20
2011
178K
1
25,500 ₪
יונדאי i20
2011
187K
1
31,000 ₪
יונדאי i20
2010
78K
3
38,500 ₪
יונדאי i20
2011
125K
2
29,000 ₪
יונדאי i20
2012
186K
2
26,500 ₪
יונדאי i20
2009
91K
5
29,000 ₪
יונדאי i20
2015
23K
2
70,500 ₪
יונדאי i20
2013
93K
1
38,900 ₪
יונדאי i20
2015
98K
1
יונדאי i20
2010
190K
3
24,000 ₪
יונדאי i20
2015
65K
1
65,700 ₪
יונדאי i20
2010
145K
3
23,500 ₪
יונדאי i20
2015
39K
1
59,900 ₪
יונדאי i20
2014
80K
1
40,000 ₪
יונדאי i20
2010
174K
3
22,000 ₪
יונדאי i20
2010
115K
2
25,000 ₪